PROMOCIÓ: EL MILLOR PREU

CLÀUSULA 1 – EMPRESA ORGANIZADORA.

AGRIENERGIA, S.A., amb domicili social al Carrer Girona, 155, 17820 BANYOLES, amb CIF A17000837 (en endavant AGRIENERGIA), organitza en les dates indicades a continuació, la promoció “EL MILLOR PREU” (en endavant “la promoció”) d’acord amb els requisits que es descriuen en aquestes bases.

 

CLÀUSULA 2 – OBJECTIUS I CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ

El objectiu de la promoció és rebaixar l’import de la factura als primers 2.000 clients  domèstics (tarifa 2.0TD) d’AGRIENERGIA, S.A. que s’adhereixin a la promoció, i alhora promoure la factura electrònica reduint la generació i enviament de factures en paper, col·laborant amb aquesta iniciativa amb l’objectiu sostenible de reducció d’emissions contaminants i desforestació.

El termini de participació s’iniciarà el 15 de maig de 2023, i s’allargarà fins que s’arribi als 2.000 clients adherits a la promoció.

Condicions per a participar:  

  • Ser titular d’un punt de subministrament d’energia elèctrica amb potència contractada inferior a 15KW. (Persones físiques de tarifes 2.0TD)
  • Ser client d’ AGRIENERGIA,S.A.
  • Rebre ja la factura d’ AGRIENERGIA, S.A. només en format electrònic o activar-la a dins del termini de la promoció.
  • Realitzar el pagament de les factures pel subministrament elèctric contractat amb AGRIENERGIA mitjançant domiciliació bancària
  • No tenir cap deute vigent amb AGRIENERGIA

La promoció no podrà aplicar-se a més d’un subministrament elèctric (CUPS) per titular.

En el cas que els CUPS adherits a la promoció tinguin la modalitat de compensació simplificada d’excedents es compensarà a 0,090 €/kWh durant el termini de la promoció. 

Els treballadors del Grup AGRIENERGIA no poden participar en la promoció.

La promoció disposarà d’un topall màxim de descompte en el terme d’energia de fins a P1: 0,228214, P2: 0,169467 i P3: 0,131862 €/kWh

 

CLÀUSULA 3 – PROMOCIÓ I CANAL DE PARTICIPACIÓ

La promoció consistirà en un descompte directe de fins al 25% en el terme d’energia, aplicat als consums elèctrics a partir del mes d’adhesió a la promoció,  i fins als consums elèctrics de desembre 2023.

Per a participar a la promoció, el titular del subministrament elèctric contractat amb AGRI-ENERGIA, S.A. (el client) s’haurà de descarregar l’App d’Agrienergia, i adherir-se a la promoció, acceptant i complint les condicions requerides.

Els clients que ja s’hagin descarregat l’App d’Agrienergia només hauran d’entrar a l’App i adherir-se a la promoció, acceptant i complint les condicions requerides.

Per a participar a la promoció titulars de subministraments elèctrics no contractats amb AGRI-ENERGIA, S.A, s’hauran de contractar aquets subministraments amb AGRI-ENERGIA, S.A,  descarregar-se l’App d’Agrienergia, i adherir-se a la promoció, acceptant i complint les condicions requerides.

 

CLÀUSULA 4.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Seguint les directrius de la normativa vigent de protecció de dades personals AGRI-ENERGIA, S.A. informa, i els participants hauran d’acceptar, que les dades personals que es facilitin seran tractades per AGRI-ENERGIA, S.A amb la finalitat de complir amb les termes de la promoció. Aquestes dades no seran cedides a tercers ni utilitzades per a l’elaboració de perfils ni presa automàtica de decisions. Les dades personals seran guardades seguint la legislació vigent.

AGRI-ENERGIA, S.A. informa que els participants podran exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat , cancel·lació i oposició sobre les dades personals tractades així com contactar amb el Delegat de Protecció de Dades personals, adreçant-se a AGRI-ENERGIA, S.A. Carrer Girona, 155, 17820 de Banyoles, o per mail a informaticaae@agrienergia.com sempre presentant el DNI de la persona interessada. (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016).

 

CLÀUSULA 5 – ACCEPTACIÓ DE LES BASES I RESPONSABILITAT.

  1. El fet de participar en la promoció implica l’acceptació íntegra de les presents Bases.
  2. AGRI-ENERGIA, S.A. es reserva el dret a modificar les Bases de la promoció, parcial o totalment en qualsevol moment. Realitzada qualsevol modificació, aquesta serà degudament comunicada a la pàgina Web d’ AGRI-ENERGIA, S.A.
  3. AGRI-ENERGIA, S.A. es reserva el dret d’excloure de la participació en la promoció a tots aquells participants que, estimi, estan incomplint qualsevol condició de participació inclosa en les presents Bases. L’exclusió d’un participant, qualsevol que sigui la causa, comporta la pèrdua de tots els drets derivats de la seva condició com a tal.
  4. Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes Bases donarà lloc a la consegüent desqualificació del participant en la promoció.
  5. AGRI-ENERGIA, S.A. queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades pels propis participants en la promoció.
 

CLÀUSULA 6 – LLEI APLICABLE – CONTROVÈRSIA.

Aquestes Bases estan subjectes a la legislació espanyola. Qualsevol reclamació relacionada amb la promoció ha d’enviar-se per escrit a AGRI-ENERGIA, S.A., a l’atenció del Departament de Màrqueting i Comunicació d’Agrienergia, a la següent direcció: Avinguda Països Catalans, 140, 17820 Banyoles.

En cas de controvèrsia en l’aplicació o interpretació d’aquestes Bases i en absència d’un acord amistós, tot litigi estarà subjecte als Jutjats i Tribunals Espanyols ubicats a la província espanyola de residència del client.